Primaria Sipote

A+ R A-

HOTARAREA NR. 16 din 10.02.2012

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL ŞIPOTE


HOTĂRÂREA NR. 16 din 10.02.2012
 Privind aprobarea execuţiei bugetare  la 31.12.2011  
    Consiliul Local  Şipote  întrunit în şedinţă ordinară în data de  10.02.2012 ;


    Având în vedere expunerea de motive a primarului nr 806  din  06.02.2012 , privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea  execuţiei bugetare  la 31.12.2011  ;
           Având în vedere raportul de specialitate al doamnei referent contabil Ciobanu Maria înregistrat sub numărul 807 din 06.02.2012 ;  
           Având în vedere  art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică , a contractelor de concesiune de  lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi a HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţei publică   , actualizată ;
Văzând avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Şipote ;
     - Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri  ;
     - Avizul   Comisiei  juridice, ordine publica, drepturile  omului  şi libertăţi cetatenesti ;  
     - Avizul Comisiei  pentru sănătate , muncă protecţie socială şi combaterea sărăciei ;
    În conformitate cu prevederile  Legii 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011 şi potrivit prevederilor art.  49 alin (12) şi alin (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare , ordonatori principali de credite au obligaţia de a prezenta execuţia bugetelor   ;
    În temeiul prevederilor art.36 alin.(4), lit.”a”,  art.45 alin.(1), şi (2) lit”a” , art.68 alin (1) şi  art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

             Art.1.  Se aprobă  execuţia bugetară la 31.12.2011 , conform anexei care face parte integrantă din  prezenta hotărâre .
             Art.2. Primarul comunei Şipote , judeţul Iaşi va lua măsurile  necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  
             Art.3. Secretarul unităţii administrativ teritoriale Şipote , va comunica copie după prezenta :
-    Instituţiei  Prefectului Judeţului Iaşi  - serviciul  controlul legalităţii actelor ;
-    Primarului comunei Şipote ;
-    Compartimentului contabilitate  ;
-    Va fi afişată  pentru  aducerea la cunoştinţa  publică 

Preşedinte de sedinta  ,                                                  Contrasemneaza pentru legalitate,
               Consilier,                                                                                 Secretar ,
       Daniliuc Costică                                                                        Ursu Mariana

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa  ordinară din data de   10. 02.2012    , cu ...... voturi pentru,  .......abţinere şi ....... vot împotrivă, din numărul total de ....... consilieri prezenţi