Primaria Sipote

A+ R A-

HOTARAREA NR. 18 din 10.02.2012

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA ŞIPOTE
CONSILIUL LOCAL ŞIPOTE


H O T à R   R E A NR. 18
Din data  de  10.02.2012
privind modificarea    H.C.L. nr.  101  din  18.10./2011 privind aprobarea funcţiilor publice ,organigramei ,  statului de funcţii  pentru aparatul   de specialitate al  Primăriei comunei Şipote , judeţul Iaşi pentru anul 2012

                         Consiliul local al comunei Şipote , judeţul Iaşi  , întrunit în şedinţa    ordinară din data de 10.01.2012 ;
                 Avand în vedere  Expunerea de motive a primarului comunei Şipote , judeţul  Iaşi , domnul Coţofanu Constantin  înregistrată sub numărul  113  din  09.01.2012  prin care propune aprobarea statului de personal în urma transformării unui post vacant din cadrul compartimentului registrul agricol ;
               Avand în vedere  raportul secretarului unităţii administrativ teritoriale Şipote doamna Ursu Mariana  , înregistrat sub numărul  112 din 09.01.2012   cu privire la aprobarea statului de personal în urma transformării unui post vacant din cadrul compartimentului  registrul agricol ;
                Avand in vedere prevederile art. 107 alin (2) litera „b” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilro publici , republicată ;
                Avand in vedere prevederile art.36 punctul 3 litera „b”  din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publică Locală  , republicată ;
                Avand în vedere avizele  comisiilor  de specialitate din  cadrul  Consiliului Local Şipote :
 -    Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri ;
  - Avizul   Comisiei  juridice, ordine publica, drepturile  omului  şi libertăţi cetatenesti ;  
  - Avizul Comisiei  pentru sănătate , muncă protecţie socială şi combaterea sărăciei ;
                Având în vedere  Avizul  Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti nr. 1618569/26.01.2012(758/06.02.2012) ;
                Avand in vedere votul   a  12 consilieri, din cei  15  in funcţie , fiind prezenţi 12 consilieri ;
                 În temeiul art. 45 punctul 1  din Legea Administraţiei Publice Locale , republicată ;

                        
HOTĂRĂŞTE  :

                  Art.1 . Se aprobă statul de  funcţii , organigrama în urma transformării unui post vacant din cadrul compartimentului registrul agricol , conform anexelor  care fac  parte integrantă din prezenta hotărare  pentru anul 2012.
                   Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se incredinţează primarul şi secretarul comunei Şipote .
                   Art.3.Secretarul  comunei Şipote va inainta copie  A.N.F.P. Bucureşti precum, şi Institutiei Prefectului Judetului  Iaşi , serviciul controlul legalităţii actelor .


  Preşedinte de sedinta  ,                            Contrasemneaza pentru legalitate,
               Consilier,                                                              Secretar ,
       Daniliuc Costică                                                      Ursu Mariana 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa  ordinară din data de   02.2012   , cu .... voturi pentru,  ....abţinere şi ..... vot împotrivă, din numărul total de ...... consilieri prezenţi.