Primaria Sipote

A+ R A-

HOTARAREA NR. 19 din 10.02.2012

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL ŞIPOTE

HOTĂRÂREA NR. 19 din 10.02.2012
privind  iniţierea procedurii cu privire   la  achiziţionarea unui sistem de execuţie împotriva loviturilor de fulgere şi trăsnete destinat Grădiniţei din comuna Şipote , judeţul  Iaşi


    Consiliul Local  Şipote  întrunit în şedinţă ordinară în data de 10. 02.2012 ;
     Având în vedere procesul verbal de control al Inspectoratuluiu pentru situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza „ al judeţului Iaşi  înregistrat sub numărul 7287 din 16.12.2011 ;
     Având în vedere expunerea de motive a primarului nr. 790  din 06.02.2012  prin care propune aprobarea  adoptarea unei hotărâri privind  iniţierea procedurii cu privire la  achiziţionarea unui sistem de execuţie şi încheierea unui contract de lucrări de execuţie a sistemului de protecţie împotriva loviturilor de fulgere şi trăsnete destinat grădiniţei din comuna Şipote , judeţul Iaşi ;
           Având în vedere referatul  de necesitate şi oportunitate al doamnei secretar Ursu Mariana  ,  înregistrat sub numărul  699 din  06.02.2012 ;  
           Având în vedere  art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică , a contractelor de concesiune de  lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi a HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţei publică   , actualizată ;
Văzând avizul comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Şipote ;
  -  Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri ;
  - Avizul   Comisiei  juridice, ordine publica, drepturile  omului  şi libertăţi cetatenesti ;  
  - Avizul Comisiei  pentru sănătate , muncă protecţie socială şi combaterea sărăciei ;
    Ţinând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale coroborate cu cele ale art.19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică , a comntractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii , cu modsificările şi completările ulterioare
            Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică ;
    În temeiul prevederilor art.36 alin(1) art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare


HOTĂRĂŞTE:


   Art.1.  Se aprobă iniţierea procedurii cu privire la achiziţionarea unui sistem de execuţie împotriva loviturilor de fulgere şi trăsnete destinat Grădiniţei din comuna Şipote , judeţul  Iaşi  conform OUG 34/2006 şi HG 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
             Art.2. Îndeplinirea prezentei hotărâri revine primarului comunei  Şipote  prin Compartimentul  contabilitate  şi   persoanei responsabilă de procedură .
           Art.3. Secretarul unităţii administrativ teritoriale Şipote , va comunica copie după prezenta :
-    Instituţiei  Prefectului Judeţului Iaşi  - serviciul  controlul legalităţii actelor ;
-    Primarului comunei Şipote ;
-    Compartimentului contabilitate  ;
-    Doamnei  Ursu  Mariana
-    Va fi afişată pentru  aducerea la cunoştinţa  publică  

 

Preşedinte de sedinta  ,                                                Contrasemneaza pentru legalitate,
               Consilier,                                                                             Secretar ,
       Daniliuc Costică                                                                     Ursu Mariana

 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa  ordinară din data de    10.02.2012    , cu ...... voturi pentru,  .......abţinere şi ....... vot împotrivă, din numărul total de ....... consilieri prezenţi