Primaria Sipote

A+ R A-

HOTARAREA NR. 13 din 03.02.2012

ROMÂNIA

   COMUNA ŞIPOTE

     JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL ŞIPOTE

 

H O T Ă R Â R E A NR . 13

Din data de 03.02.2012

                         Privind aprobarea Planului Anual de Achiziţii Publice pe anul 2012 , în urma aprobării bugetului general al comunei Şipote , judeţul Iaşi

 

                      Consiliul Local al comunei Şipote , judeţul Iaşi , întrunit în şedinţa extraordinară din data de 03.02.2012 ;

 

                    Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei Şipote , judeţul Iaşi , domnul Coţofanu Constantin , înregistrată sub numărul 674 din 01.02.2012 prin care propune Consiliului Local aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2012, în urma aprobării bugetului general al comunei Şipote , pe anul 2012 ;

                     Având în vedere referatul doamnei Ursu Mariana ,secretar al unităţii administrative teritoriale Şipote , înregistrat sub numărul 675 din 01.02.2012 ;

          Avand in vedere urmatoarele avize ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Şipote :

- Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri ;

- Avizul   Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului şi libertăţi cetatenesti ;

         - Avizul Comisiei pentru sănătate , muncă protecţie socială şi combaterea sărăciei

                   Văzând   prevederile art. 36 , alin(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată ;

                     În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2), lit.”b” cu trimitere la alin (4), lit.”a” din Legea nr. 215/2001 ;

                   Având în vedere prevederile OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică , a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii , cu modificările şi completările ulterioare ;

                    Avănd în vedere prevederile artl 4 alin.(1) şi (4) din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică , a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii ;

                     În temeiul art. 45   alin(1) şi art 115 alin(1) lit”b” din Legea nr. 215/2001 privind Administraţai Publică Locală , republicată

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

                   Art.1. Se aprobă Planul Anual de Achiziţii Publice pe anul 2012 , conform anexelor , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                   Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Şipote, Compartimentul contabilitate şi persoana desemnată , cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice din cadrul Primăriei .

                   Art.3. Secretarul unităţii administrativ teritoriale Şipote , va comunica copie după prezenta :

-          Instituţieii Prefectului Judeţului Iaşi - serviciul controlul legalităţii actelor ;

-          Primarului comunei Şipote ;

-          Compartimentului contabilitate ;

Compartimentului achiziţii publice

-          Va fi afişată pentru aducerea la cunoştinţa publică

 

 

Preşedinte de sedinta ,                                           Contrasemneaza pentru legalitate,

               Consilier,                                                                      Secretar ,

       Daniliuc Costică                                                              Ursu Mariana

 

 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de   03.02.2012   , cu ...... voturi pentru, .......abţinere şi ....... vot împotrivă, din numărul total de ....... consilieri prezenţi