Primaria Sipote

A+ R A-

Integritate institutionala

Acte de interes public

         STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPIE 2021-2025

               -> Declaratie privind aderarea la valorile fundamentale, pricipiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare

                a Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2021 - Pentru descarcare CLICK AICI!

               -> Plan de integritate a Primarie Comunei Sipote pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 

                pe perioada 2021-2021 - Pentru descarcare CLICK AICI!

               -> Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate 2022 - Pentru descarcare CLICK AICI!

               -> Raport privind stadiul implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 

                la nivelul UAT SIPOTE in anul 2022- Pentru descarcare CLICK AICI!

              -> Registrul prvind bunurile primite cu titlu gratuit, cu prilejul unor actiuni de protocol sau alte activitati

              in legatura cu exercitarea mandatului sau a functiei publice in cadrul Com Sipote - pentru descarcare CLICK AICI!

             -> Dispozitia privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 - pentru descarcare CLICK AICI!

            -> Dispozitia privind aprobarea Codurilor de etica - pentru descarcare CLICK AICI!

       ACTE NORMATIVE APLICABILE

 • 1.Constituţia României modificatăşi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr.429/2003;
  2.O.G.nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, republicată;
  3.Legea nr.233/2002 pentru aprobarea O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţiide soluţionare a petiţiilor;
  4.Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.190/2004, modificat prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.177/2007 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi
  soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în
  structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
  5.Instrucţiunile Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.1000/2005
  privind redactarea,gestionarea documentelor neclasificate şi activitatea de
  secretariat înMinisterul Administraţiei şi Internelor;
  6.H.G. nr.1723/2004, modificatăprin H.G. nr.1487/2005 privind aprobarea
  de măsuripentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
  7.Legea nr.544/2001, republicată privind liberul acces la informaţiile de
  interes public;
  8.H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
  a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  9.Legea nr.52/2003, modificată şi completată prin Legea nr.242/2010
  privind transparenţa decizională în administraţia publică;
  10.Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale,actualizată;
  11.LEGE Nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, modificata si completata;
  12.Cod civil; Cod procedură civilă;
  13.O G 2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
  14.LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali, modificata si completata;
  15.LEGE Nr. 24 din 27 martie 2000 *** Republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
  16.LEGE Nr. 673 din 19 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
  17.LEGE Nr. 50/1991 *** Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
  18.LEGE Nr. 44/1994 *** Republicată privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război,republicată;
  19.LEGE Nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,modificata si completata;
  20.LEGE nr. 554/2004 legea contenciosului adminstrativ, modificata si completata;
  21.Legea nr. 18/ 1991 a fondului funciar,actualizată;
  22.Legea 1/ 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr 18/ 1991,actualizată;
  23.Legea nr. 400/ 2002,modificată;
  24.Legea nr 247/ 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente;
  25.HG 890/ 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea drepturilui de proprietate privată asupra terenurilor,actualizată;
  26.Hotărârea 1217/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 13 alin 3 şi 4 din Legea nr. 44/ 1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vaduvelor de război;
  27.Legea nr. 53 Codul muncii;
  28.Legea 188/ 1999 privind statutul funcţionarilor publici;
  29.H G 1209/ 2003 pentru organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
  30.OUG 110/ 2005 pentru vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ- teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale;
  31.OG 43/ 1997 privind regimul drumurilor;
  32.Legea 416/ 2001 privind venitul minim garantat;
  33.HG 1010/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 416/ 2001;
  34.Legea 10/ 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod
  abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989,actualizată;
  35.Legea nr.16/1996 referitoare la Arhivele Naţionale,actualizată;
  36.Legea nr. 500/ 2002 privind finanţele publice,actualizată;
  37.Legea nr. 82/ 1991 legea contabilităţii, actualizată;
  38.OMFP nr. 1792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice;
  39.Legea nr.98/2016, privind achizițiile publice;
  40. Legea nr. 227/2015, privind codul fiscal, cu modificările i completările ulterioare;
  41.Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,actualizată;
  42.Legea nr.116/2002 privind prevenirea i combaterea marginalizăriisociale, actualizată;
  43.Legea nr. 202/2002 privind egaliatea de şanse între femei şi bărbaţi,cu modificările ulterioare;
  44.Legea nr.448/2006 privind protec ia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările i completările ulterioare;
  45.O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
  Situaţiilor de Urgenţă, aprobată şi modificată prin legea nr. 15/2005 ;