Primaria Sipote

A+ R A-

Dispozitia Nr. 68 din data 29.02.2012

ROMANIA

     JUDEŢUL IAŞI

COMUNA ŞIPOTE

     P R I M A R

 

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 68

Din data 29.02.2012

 

                     Primarul   comunei Şipote , judeţul Iaşi;

 

Avand în vedere dispoziţiile art. 39, alin. (2) si (3)   si ale art. 115 alin. (1) lit.”a” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata;

În temeiul art. 68 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 

D I S P U N E:


           Art.1. Se convoaca   Consiliul Local al comunei Şipote ,judeţul Iaşi în şedinţa extraordinara din data de   02.03.2012 , ora     8,00, în sala de şedinţe a Consiliului Local al comunei Şipote   cu urmatoarea ordine de zi :

 

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 10.02.2012 ;

        

   Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

 

2. PROIECT DE HOTARARE  privind organizarea reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar de stat din comuna Şipote , judeţul Iaşi , pentru anul şcolar 2012 – 2013 ;

 

   Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote


3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea de la bugetul local a sumei de 6.000 lei  pentru Parohia Şipote ;

 

 Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote

 

 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea de la bugetul local a sumei de 3.000   lei în vederea   organizării manifestărilor prilejuite de ziua de 8 Martie – Ziua internaţională a femeii –

 

     Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote.

 

 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Şipote , pe anul 2012 ;

 

     Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote.

  

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unităţii administrativ teritoriale Şipote în cadrul Grupului de Acţiune Locală Rediu – Răuseni , Iaşi   şi desemnarea unei persoane care să reprezinte comuna Şipote în Grupul de Acţiune Locală rediu – Răuseni , Iaşi .

 

     Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote.

  

 7. Diverse. Intrebări ,etc .

 

 Art.2.- Sedinta isi desfasoara lucrarile in sala de sedinta a Consiliului local al comunei Sipote.

 

 Art.3.- Secretarul Primariei comunei Sipote, judetul Iasi, va asigura instiintarea consilierilor cu privire la desfasurarea sedintei, va afisa prezenta dispozitie si o va inainta Institutiei Prefectului Judetului Iasi – serviciul controlul legalitatii actelor si contencios administrativ.  

 

 Data astazi: 29.02.2012

 


    PRIMAR,

  Cotofanu Constantin                                                                                                                                                                                                                                               Avizeaza pentru legalitate,

                                                                                              Secretar

                                                                                         Ursu Mariana