Primaria Sipote

A+ R A-

Dispozitia Nr. 39 din data 01.02.2012

         ROMANIA

     JUDEŢUL IAŞI

COMUNA ŞIPOTE

         P R I M A R

 

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 39

Din data 01.02.2012

 

                     Primarul   comunei Şipote , judeţul Iaşi;

 

Avand în vedere dispoziţiile art. 39, alin. (2) şi (3)  si ale art. 115 alin. (1) lit.”a” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata;

În temeiul art. 68 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

                               D I S P U N E:


           Art.1. Se convoaca   Consiliul Local al comunei Şipote ,judeţul Iaşi în şedinţa extraordinara din data de   03.02.2012 , ora 9,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al comunei Şipote   cu urmatoarea ordine de zi :

 

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al comunei Şipote pe anul 2012 , în sumă de 4. 357 mii lei .

 

     Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote .

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea   Programului Anual de Achiziţii Publice pe anul 2012 , în urma aprobării bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Şipote , pe anul 2012 .

 

     Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote .

 

   3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind   aprobarea programului de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii de administrare a domeniului public şi privat al comunei Şipote , judeţul Iaşi;

 

       Iniţiatorul proiectului de hotărâre – primarul comunei Şipote .

 

         Art.2.- Sedinta isi desfasoara lucrarile in sala de sedinta a Consiliului local al comunei Sipote.

       Art.3.- Secretarul Primariei comunei Sipote, judetul Iasi, va asigura instiintarea consilierilor cu privire la desfasurarea sedintei, va afisa prezenta dispozitie si o va inainta Institutiei Prefectului Judetului Iasi – serviciul controlul legalitatii actelor si contencios administrativ.  

 

Data astazi: 01.02.2012

 

 

             PRIMAR,

   Cotofanu Constantin                                                                                                                                                           

  Avizeaza pentru legalitate,

                                                                                      Secretar,

                                                                                   Ursu Mariana