Primaria Sipote

A+ R A-

Dispozitia Nr. 70 din data 02.03.2012

 ROMÂNIA

JUDEŢUL IAŞI

PRIMĂRIA COMUNEI ŞIPOTE

PRIMAR

    

 

 

DISPOZITIA NR. 70 DIN 02.03.2012  

                     Primarul comunei Şipote , judeţul Iaşi ;

 

 

Având în vedere referatul de necesitate şi oportunitate înregistrat sub   nr.1208/02.03.2012, al doamnei Ursu Mariana prin care solicită primarului comunei Şipote d-l Constantin Coţofanu , emiterea unei dispoziţii cu privire la constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie piatră spartă roci magmatice 16 – 25 mm- 4.800 mc şi nisip de concasaj sort 0 – 8 mm- 400 tone,   în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice, implicit desemnarea unei   persoane responsabile cu aplicarea procedurii de „cerere de ofertă online” , ce va fi totodata si presedintele comisiei de evaluare cu drept de vot, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de furnizare produse   menţionat anterior;  

Având în vedere Nota de estimare a valorii contractului de furnizare produse ”Achiziţie piatră spartă roci magmatice 16 – 25 mm şi nisip de concasaj 0 – 8 mm” înregistrat sub nr.   169 din 10.01.2012   ;

Având în vedere Nota Justificativă privind selectarea procedurii de achiziţie cerere de ofertă online   pentru atribuirea contractului de furnizare ”Achiziţie piatră spartă roci magmatice 16 – 25 mm şi nisip de concasaj „ înregistrată sub nr.   170 din 10.01.2012   ;

Avînd în vedere Documentaţia de atribuire a contractului de furnizare produse “Achiziţie piatră spartă roci magmatice 16 – 25 mm şi nisip de concasaj” înregistrată în S.E.A.P. sub numărul 18585 din 15.02.2012 şi validată de A.N.R.M.A.P. în data de 17.02.2012;

Având în vedere invitaţia de participare nr.320488/21.02.2012 aferentă procedurii de cerere de ofertă online pentru atribuirea contractului de furnizare produse piatră spartă roci magmatice 16 – 25 mm şi nisip de concasaj;

Având in vedere prevederile art..124 litera „a” Secţiunea 7 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art.71, art.72 si ale art.73 din H.G.R. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările si modificările ulterioare;                                                                                                                                                              

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2002 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Având în vedere art. 63, alin. (1) lit. (e) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 68, alin. (1), art.115 lit”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările   şi completarile ulterioare ,

 

DISPUNE:

 

Art..1– (1) - Se constituie comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de furnizare de produse “Achiziţie piatră spartă roci magmatice 16 – 25 mm , Nisip de concasaj”,având data limită de depunere a ofertelor 05.03.2012, ora 15.00 şi data limită de evaluare a ofertelor 12.03.2012,ora 18.00 , după cum urmează:

Nr. Crt

Numele si prenumele

Funcţia la locul de munca

Locul de munca

Funcţia in comisie

1.

Moşneguţu Cătălina Maria

Inspector

Primăria Şipote

Preşedinte

2.

Sufragiu Maria

Inspector

Primăria Şipote

Membru

3.

Mistreanu Aurica

Inspector

Primăria Şipote

Membru

4.

Daniliuc Costică

Consilier local

Poşta Şipote

Membru

5

Puiu Viorica

Consilier local

Şcoala Iazu Nou

Membru

             (2) – Se numeste d-na Moşneguţu Cătălina Maria, persoana responsabila cu aplicarea procedurii de ”cerere de ofertă online ” în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de furnizare de produse produse “Achiziţie piatră spartă roci magmatice 16 – 25 mm , Nisip de concasaj”.

  (3) Se numeşte, în baza prevederilor art.73, aliniat (5) din H.G. nr.925/2006, d-şroara economist Albişteanu Veronica-Geanina expert cooptat fără drept de vot din partea firmei de consultanţă S.C. Dasim Consulting S.R.L. Iaşi, care va elabora la sfârşitul procedurii de achiziţie cerere de ofertă online   pentru atribuirea contractului de furnizare ”Achiziţie piatră spartă roci magmatice 16 – 25 mm şi nisip de concasaj „ un raport de specialitate care va face parte integrantă din dosarul achiziţiei publice.        

  (4) – Se desemneaza ca membru de rezerva pentru comisia de evaluare a ofertelor d-l consilier Chişcă Mircea .

              (5)Modul de lucru şi atribuţiile membrilor comisiei de evaluare

nominalizaţi la art.1, aliniat (1) din prezenta sunt stipulate în art.74,75,76,78,79,80,81,82 şi 83 din H.G. nr.925/2006.

  (6) – Lucrarile de secretariat ale comisiei de evaluare vor fi asigurate de catre   doamna   Ursu Mariana   –secretar   – secretar comisie -   în cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Şipote , judetul Iaşi.

 

          Art.2. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei dispoziţii atrage de partea celor vinovaţi răspunderea disciplinară, administrativă, contravenţională, civilă sau penală, după caz.

 

           Art.3. - Secretarul primăriei comunei Şipote , judeţul Iaşi, va comunica copie după prezenta , membrilor comisiei de evaluare si membrului de rezervă ,serviciului contabilitate în vederea luării la cunoştinţă şi ducerii la îndeplinire, cât si Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru control si legalitate.                                                       

 

Data: 02.03.2012                                              

 

PRIMAR,

Constantin Coţofanu

    Vizat de legalitate ,

                                                                      Secretar,

                                                                      Ursu Mariana